هر موقع کمی زیاده خواهی می‌کنم، تک تک این دیالوگ‌های اسکار شیندلر میاد تو ذهنم. حسرت‌هاش به نوعی حسرت‌هایی که تو دین ما هم بهش اشاره شده