این‌قدر که سر پول گرفتن ازکارفرماها اذیت شدیم، وقتی موعد گرفتن پول میشه تصورم از خودمون شبیه وقتیه که لئون داشت از ساختمان خارج می‌شد