منتظر فردا صبحم ببینم دیگه چه ابتکاری می‌خوان به خرج بدن برای سال‌روز ورود امام به ایران. دیگه نوبت پایتخته شوخی نیست :دی