Avatar for vahid
از امشب #OSesTürkiye به صورت زنده پخش میشه. رسیده به مراحل پایانی
Comment
اونا هنوز به عوامل پشت پرده اشاره نکردن؟ ‎· Hamed+
Comment
اونا خیلی حرفه‌ای تر از این حرفا هستن ‎· وحید معمولی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10