تصورم اینه که هدف از خرید این‌همه هواپیما فقط برای مصرف داخلی و مردم خودمون نیست. احتمالن هدف رقابت با شرکت‌های هواپیمایی منطقه‌س