Avatar for vahid

با برقراری ارتباط هر چه بیشتر با کشورهای دیگه و برقراری خطوط هوایی میشه این رقابت رو شروع کرد

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10