با برقراری ارتباط هر چه بیشتر با کشورهای دیگه و برقراری خطوط هوایی میشه این رقابت رو شروع کرد