از جمله پدیده‌هایی که از بهشت اومده باید به صدای Ebru هم اشاره کنم