Avatar for vahid

RT @sheydan: می‌دونستین «اکبر هاشمی» نشان درجه یک فتح داره و «حسن روحانی» نشان درجه دو؟

Comment

چون زمان جنگ جایگاه نظامی داشتند،هاشمی جانشین فرماندهی کل قوا، روحانی هم مدتی پدافند کل کشور

 ‎· Milad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10