RT @sheydan: می‌دونستین «اکبر هاشمی» نشان درجه یک فتح داره و «حسن روحانی» نشان درجه دو؟
چون زمان جنگ جایگاه نظامی داشتند،هاشمی جانشین فرماندهی کل قوا، روحانی هم مدتی پدافند کل کشور ‎· Milad