تا رسیدم بدو بدو رفتم کارت پرواز بگیرم حراست فرودگاه از در گیت داد می‌زد آقا کجایی؟ هواپیما به خاطر تو معطل شده :)) انگار اتوبوسه