این دختر ۱۶ ساله Turkan تو مرحله قبل عالی خوند. امیدوارم این مرحله با وجود Tankurt موفق بشه