این ترانه‌ای که Turkan خوند تکراریه دو مرحله قبل هم خوند #osestürkiye