«همان‌هایی که با ندانم‌کاری‌ها و سوء مدیریتهایشان سفره‌های مردم را خالی کردند حالا غصه‌دار مردم شده‌اند و انتقاد می کنند»