«همان‌هایی که در مقابل تحمیل فشارهای خارجی به مردم و بنگاه‌های اقتصادی نه تنها سکوت کرده بودند بلکه آن را توجیه هم می کردند»