RT @snasiri: من به «خیار» ایمان دارم، تنها سبزی که راهش رو از بقیه جدا کرد و شد «میوه» مجلسی!