کاش پول همونطوری که سخت به دست میاد سخت هم از دست می‌رفت