انصاف نیست ساعت ما ۱.۵ ساعت جلوتر از اونا باشه و این‌طور بی‌خوابی بکشیم به خاطرشون