جای خالی گزینه‌ی LTE/WCDMA (Auto Connect) تو Network mode اندروید به شدت حس میشه