اینقدر به گوگوش خندیدید که خدا ازتون گرفتش و گیر شهرام آذر افتادید. باز حداقل گوگوش چارتا آهنگ درست درمون داره #manotostage
من که هردوشون رو دوست دارم ‎· Assal