خواننده‌ای مونده که اینا گند نزنن به آهنگش و خاطرات ما از اون آهنگ؟ #manotostage