در حالی که من تو بارون شدید رسیدم مقصد، همکار در فاصله‌ی ۵۰ کیلومتری تو برفه و پلیس جاده رو بسته