یه کارفرما هم تازه بعد از سه ماه کار مفت و مجانی، می‌گه تا مواردی که می‌گم حل نشه قرارداد امضا نمی‌کنم.