مورد دوم بسیار انسان بی‌شعوریه. به دکتر بودن نیست که