صبر می‌کنی بعد از اعلام نتایج فیلمای خوب رو می‌بینی فقط