اگه تو پلیس راه زنجان سه نفر رو تو یه ماکسیما دیدید که تو ماشین خوابیدن و نفر عقبی خرخر می‌کنه و نفر جلویی گوشی دستشه اون ماییم