همین دو هفته پیش بود اینجا بخاری ماشین خراب بود و از سرما نتونستیم بخوابیم. راه افتادیم و خوردیم به اتوبان یخ زده. عجب شبی بود