بخاری ماشین هم نعمتیه ها. پتو هم نکشیدم روم اینقدر که گرمه