پارسال همین موقع ها بود تو سرمای ۱۰ درجه زیر سفر متشین خراب شد تو سر بالایی هلش دادیم بردیم تعمیرگاه داخل زنجان. شب هم تو تعمیرگاه خوابیدیم
صفر ‎· Assal