تعمیرگاه که میگم یه مغازه‌ی ۳*۴ کف زمین پتو انداختیم و با بوی روغن سوخته خوابیدیم. یه بخاری گازی هم روشن بود که دودکش نداشت