هروقت تناقض نق و ناله‌ی مردم از بی‌پولی و ازدحام جمعیت تو مراکز فروش برام حل شد، نارضایتی مردم از نظام و حضور تو راهپیمایی‌ها هم حل میشه