جشنواره در حال برگذاریه؟ شبکه نمایش که زده ساعت ۱۰. ضبط شده شو پخش میکنن؟
آره دیگه ‎· mostafa