کاش میدونستم امواج گرانشی چیه و منظور از فضا-زمان ینی چی؟ ای تف به اون درس فیزیکی که ما خوندیم