باز شروع شد، هر کی می‌خواد نماینده‌ی مجلس بشه از تاسیس فرهنگستان زبان و ادب ترکی حرف می‌زنه و از این مزخرفات برای رای جمع کردن