با آیات قرآن هم که تطبیق می‌دی دیگه ذکر تو دهنت میشه سبحان الله