برنامه‌ی عید خواهراینا هنوز مشخص نیست و ما هم یه لنگه پاییم که عید رو از قم بریم مشهد بعد بریم جای دیگه یا کلن نریم مشهد