نگه می‌دارن دقیقن شب عید خبر می‌دن که هیچ‌جور نمیشه بلیت گیر آورد