حدود ۵ دقیقه خوابیدم و همه‌ش تو خلا و تو فضا بودم و با امواج گرانشی و سیاه‌چاله درگیر بودم. انگار که من کشفشون کرده باشم