حسین تو بیوش می‌نویسه: بغل شده توسط فریال #manotostage