واقعن شما بغیر از مژده و فریال و حسین و مهدی به بقیه میگید صدا قشنگ؟ تازه حسین و فریال هم با ارفاق