در حق رشید بهبوداف جفا کردم که کم‌تر از شجریان به کارهاش گوش دادم