خدا همه رو از بند قسط و اجاره خونه آزاد کنه
انشاالله ‎- بــــــــــاران!