یه بارم تو فرندفید بنده خدا نجمی عکس کادوی خانومش رو (کادو شده) شِر کرده بود، یکی گیر داده بود که شما که آخوندید از شما بعیده زشته و اینا