آقا به خدا من ندید بدید نیستم ولی این کیبورده خیلی خوبه همه‌ش دلم می‌خواد تایپ کنم بس که «کورلوخ چهمیشم» به قول خودمون