کیبوردم سلام می‌رسونه :))
سلام رسان سلامت:د ‎- جولیا پندلتون