تازه از موسش هیچی نگفتم براتون فعلن تمرکزم رو کیبورده :))