آقای دی‌جی‌کالا دو روز گذشته هنوز چیزی دست ما نرسیده‌ها. تازه امروز وضعیت درخواست رو نوشتی «فاکتور شده»؟ بفرست بیاد خب