«عشقی که امیدی به وصلت توش نباشه همسایه‌ی دیوار به دیوار مرگه»