خب ساعت از ۱۲ گذشت و شد فردا، اجازه بدید یکم از کیبوردم براتون بگم :دی
قرار بود از فردا دیگه صحبتش نباشه ها ‎- خانوم میم
نه صبح گفتم برای امروز بسه :دی ‎- وحید معمولی