خانوم خونه نباید مریض شه اصلن
آقای خونه چطور؟ ‎- adomide
آقا مهم نیست بابا. فدای سر خانوم ‎- وحید معمولی