خانوم خونه نباید مریض شه اصلن
آقای خونه چطور؟ ‎· adomide
آقا مهم نیست بابا. فدای سر خانوم ‎· وحید معمولی