بدینوسیله به استحضار می رساند: زندگی منشوری است در حرکت دوار
یادش بخیر اوشین ‎- tajkhatoon
البته این برای هانیکو بود. روزهای زندگی ‎- وحید معمولی