بدینوسیله به استحضار می رساند: زندگی منشوری است در حرکت دوار
یادش بخیر اوشین ‎· tajkhatoon
البته این برای هانیکو بود. روزهای زندگی ‎· وحید معمولی