هوای خیلی خوبه ولی نه برای ۲۸ بهمن. این هوا برای ۱۳ فروردین مناسبه. بارالها لحاظ کن لطفن